(+84.24) 3941 0191

Dịch vụ Hỗ trợ vận hành phần mềm ứng dụng

Dịch vụ Hỗ trợ vận hành phần mềm ứng dụng (thường là các ứng dụng nghiệp vụ nội bộ của các tổ chức)

Hỗ trợ vận hành phần mềm ứng dụng là các hoạt động: tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng ứng dụng, xây dựng công cụ hoặc câu lệnh truy vấn khai thác số liệu theo yêu cầu (chưa được ứng dụng đáp ứng), lập báo cáo, xây dựng tài liệu hỗ trợ, đối soát dữ liệu… nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác ứng dụng CNTT.
Chi tiết gồm các hoạt động sau:

STT

Hoạt động Hỗ trợ vận hành phần mềm ứng dụng

I

Xử lý các yêu cầu không liên quan đến cập nhật dữ liệu

1

Tiếp nhận và hướng dẫn sử dụng chức năng trên ứng dụng hoặc hướng dẫn kiểm tra dữ liệu

2

Tiếp nhận và hướng dẫn người dùng cách tra cứu số liệu bằng chức năng ứng dụng

3

Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu lỗi không vào được ứng dụng do lỗi hệ thống, lỗi CSDL hay lỗi đường truyền

4

Kiểm tra kết quả nâng cấp ứng dụng từ bộ phận phát triển ứng dụng

5

Kiểm tra hoạt động của ứng dụng sau khi khắc phục được lỗi hệ thống, lỗi CSDL hay lỗi đường truyền

II

Xử lý các yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu

1

Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu theo yêu cầu của một người dùng

2

Cập nhật dữ liệu bằng công cụ hoặc câu lệnh có sẵn theo yêu cầu

3

Tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu chuyển cho bộ phận chuyên trách xử lý

III

Xây dựng báo cáo, tài liệu quy trình hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp

1

Lập báo cáo về các hoạt động liên quan đến hỗ trợ

2

Xây dựng tài liệu quy trình xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình hỗ trợ

IV

Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo yêu cầu (chưa được đáp ứng trên chức năng ứng dụng)

1

Xử lý các yêu cầu (xây dựng công cụ hoặc câu lệnh) khai thác dữ liệu từ 1 đến 3 bảng

2

Xử lý các yêu cầu (xây dựng công cụ hoặc câu lệnh) khai thác dữ liệu từ 4 đến 6 bảng

3

Xử lý các yêu cầu (xây dựng công cụ hoặc câu lệnh) khai thác dữ liệu từ 7 đến 9 bảng

4

Xử lý các yêu cầu (xây dựng công cụ hoặc câu lệnh) khai thác dữ liệu từ trên 10 bảng

V

Đối soát dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng

1

Định kỳ lập báo cáo đối soát dữ liệu sử dụng công cụ hay câu lệnh sẵn có